Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Al onze verkopen geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken

integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van

toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden,  voorkomend op de documenten

uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

4. We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragings-

penaliteiten aan.

5. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende afspraak.

6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

7. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons

toekomen binnen de zeven dagen na levering.

8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente

en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele

voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande

het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

10. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning

kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden

ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

11. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van

12% per jaar.

12. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning,

zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire

schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

13. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.

14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de 

rechtbanken van Brugge- Belgiê of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.